مدال عقیق زرد درجه یک
530,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره طرح خورشیدی
۹۲۵عیار

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

مدال عقیق زرد درجه یک
580,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره طرح پولکی
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه
آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

مدال عقیق زرد درجه یک
499,000 تومان

قاب نقره طرح قلمزنی برجسته
چنگ های برنجی(رنگ ثابت)
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

مدال عقیق زرد درجه یک
580,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره طرح هزار چنگ مدل دار
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

مدال عقیق زرد درجه یک
530,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره طرح قلمزنی برجسته
چنگ های برنجی(رنگ ثابت)
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

مدال عقیق زرد درجه یک
315,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره دستساز
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

 ۳۱۵ هزار تومان

مدال عقیق زرد درجه یک
740,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره دستساز
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین


این مدال با #حرزکبیرامام_جواد علیه السلام اختصاصی خاتم آرا روی پوست آهو دستنویس همراه با آداب و نماز به نام شما قابل سفارش میباشد

 ۶۳۰ هزار تومان

مدال عقیق زرد درجه یک
315,000 تومان

مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره دستساز
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

 ۳۱۵ هزار تومان

مدال عقیق زرد درجه یک
630,000 تومان


مدال عقیق عقیق زرد درجه یک

قاب نقره دستساز
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

 ۳۱۵ هزار تومان 


این مدال با #حرزکبیرامام_جواد علیه السلام اختصاصی خاتم آرا روی پوست آهو دستنویس همراه با آداب و نماز به نام شما قابل سفارش میباشد

 ۶۳۰ هزار تومان 

مدال فاخر و نفیس عقیق زرد درجه یک
538,000 تومان

مدال فاخر و نفیس عقیق زرد درجه یک

قاب نقره طرح پولکی
۹۲۵عیار

همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت، به عنوان‌ هدیه

آماده برای حکاکی حرز شرف الشمس پشت سنگ در ۱۹ فروردین

 ۵۳۸ هزار تومان

مدال زنانه عقیق زرد درجه یک اصل
368,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک اصل

قاب زیبای نقره تمام نگین‌ کاری شده سبک جواهر طرح شکوفه
عیار۹۲۵

مدال زنانه عقیق یمنی اصل
388,000 تومان

مدال عقیق یمنی اصل

قاب نقره نگین‌ کاری شده سبک جواهر
با شبکه های زیبا طرح شکوفه
عیار۹۲۵

مدال زنانه عقیق یمنی اصل
315,000 تومان

مدال عقیق یمنی اصل

قاب نقره نگین‌ کاری شده سبک جواهر
طرح شکوفه
عیار۹۲۵

مدال زنانه عقیق یمنی اصل
448,000 تومان

مدال عقیق یمنی اصل

قاب نقره تمام نگین‌ کاری شده سبک جواهر
طرح قلب
عیار۹۲۵

مدال زنانه عقیق زرد درجه یک اصل تراش اشکی کاملا مشابه طلا
488,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک اصل
تراش اشکی
کاملا مشابه طلا

قاب نقره طرح برگ
روکش آب طلا
عیار۹۲۵

مدال زیبای عقیق زرد درجه یک اصل کاملا مشابه طلا
488,000 تومان

مدال زیبای عقیق زرد درجه یک اصل
کاملا مشابه طلا

قاب نقره طرح گل و کبوتر
روکش آب طلا
عیار۹۲۵

مدال عقیق زرد درجه یک اصل کاملا مشابه طلا
580,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک اصل
کاملا مشابه طلا

قاب نقره طرح تاج
روکش آب طلا
عیار۹۲۵

ناموجود
مدال زنانه عقیق زرد درجه یک اصل
420,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک اصل

قاب نقره تمام نگین‌ کاری شده سبک جواهر طرح قلب
عیار۹۲۵

ناموجود
مدال زنانه عقیق زرد درجه یک اصل
258,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک اصل

قاب نقره نگین‌ کاری شده سبک جواهر
با شبکه های زیبا طرح اسلیمی
عیار۹۲۵

ناموجود
مدال زنانه عقیق زرد درجه یک اصل
320,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک اصل

قاب زیبای نقره تمام نگین‌ کاری شده سبک جواهر طرح کتیبه
عیار۹۲۵

ناموجود
مدال زنانه عقیق زرد درجه یک اصل
399,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک اصل

قاب نقره تمام نگین‌ کاری شده سبک جواهر طرح شکوفه
عیار۹۲۵

ناموجود
مدال زنانه عقیق زرد درجه یک اصل
288,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک اصل

قاب نقره تمام نگین‌ کاری شده سبک جواهر طرح فرشته
عیار۹۲۵

ناموجود
مدال زنانه عقیق یمنی اصل
288,000 تومان

مدال عقیق یمنی اصل

قاب نقره نگین‌ کاری شده سبک جواهر
با شبکه های زیبا طرح اسلیمی
عیار۹۲۵

ناموجود
مدال زنانه عقیق یمنی اصل
315,000 تومان

مدال عقیق یمنی اصل

قاب نقره نگین‌ کاری شده سبک جواهر
طرح کتیبه
عیار۹۲۵